+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Háztartási szalmiákszesz

Összetétel:
5-7% Ammónia (vizes oldat)
Alkalmazása:
Lúgos kémhatásánál fogva eltávolítja az üveg, a zománc- és a műanyag felületekről az erősen zsíros szennyeződéseket. Az ammónia tartalma révén a réz és rézötvözetekről leoldja a réz-oxidot.
Használati útmutató:
Zsírtalanításra, oxidréteg eltávolítására szalmiákszesz és langyos víz 1:1 arányú keveréke ajánlott. Folttisztításra textíliánál 1:2 arányú keveréket használjon (ajánlott próba).
Kiszerelés:
0,5 literes, illetve 0,75 literes kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban jól lezárva, sötét, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve. Gyermekektől elzárva tartandó. Elkülönítve tárolandó oxidáló szerektől, savaktól, halogénektől, színes és nehézfémektől, alumíniumtól. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó.
Minőségét megőrzi:
Szakszerű tárolás mellett minőségét megőrzi 3 hónapig.

Munkavédelem:
 Veszély! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

Tűzvédelem:
Normál körülmények között a termék stabil. Hevesen reagál savakkal, erős oxidálószerekkel és halogénekkel. Fémeket megtámad. Fémekkel való reakciója során hidrogén képződhet. Nehézfémekkel és sóikkal robbanásveszélyes vegyületeket képez. Az ammónia gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez. A felszabaduló gőzök vízzel eltávolíthatók. Tűz esetén alkalmas oltóanyag: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet.

Környezetvédelem:
  Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!