+36 (54) 451 308 klorid@klorid.hu

Szappanfőző lúg

Összetétel:
100% Nátrium-hidroxid
Alkalmazása:
Háziszappan készítésére: Növényi és állati eredetű zsírokból, olajokból meleg eljárással (szappanfőzés) és hidegen főzés nélkül készített szappanok előállítására.
Használati útmutató:
Lúgoldat készítéséhez: ~25%-os. 500g szilárd pikkelyes nátrium-hidroxidot oldjunk fel 1,6 liter lágy vízben (pl. esővíz) úgy, hogy a NaOH szemcséket kis adagokban, állandó keverés mellett öntsük a vízbe. A keverést (lassú) addig folytassuk, míg a szemcsék teljesen feloldódnak. (Vigyázat! A reakció hőfejlődéssel jár.) Az oldódás után hagyjuk az oldatot lehűlni. A lehűlt oldatot a szappankészítési receptúra szerinti mennyiségű olajhoz, zsírhoz adva elkezdhetjük a szappanfőzést. A lúgot és a nyers szappant ne tegyük alumíniumból vagy ónból készült edénybe, mert azok feloldódnak.
Kiszerelés:
0,75 kg-os, valamint 10 kg-os kiszerelésben elérhető.
Tárolás:
Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában tároljuk. Szorosan lezárva tartandó. Elkülönítve erős lúgoktól, oxidálószerektől, fémektől. Gyermekek elől elzárva tartandó! Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt nem tárolható. Korróziónak ellenálló betonpadlós helyen kell tárolni.
Minőségét megőrzi:
Szakszerűen tárolva minőségét a gyártási időtől számított 4 évig megőrzi.

Munkavédelem:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A por/füst/köd/gőzök belélegzése tilos. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tűzvédelem:
Az anyag önmagában nem éghető vagy robbanékony. A termék reagál fémekkel nagyon gyúlékony hidrogén fejlődése közben. Égése során különböző mérgező égéstermékek, hidrogén-klorid, szén-monoxid, szén-dioxid képződnek klór. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban. Tűz esetén az alkalmazható oltóanyagot a környező tűznek megfelelően kell megválasztani (szén-dioxid (CO2), ABC-por, alkohol álló hab, vízpermet, vízköd).

Környezetvédelem:
Kiömlött anyag felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! Ártalmatlanítása veszélyes hulladékként történjék. Ha nagy mennyiségű oldat került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi hatóságot (katasztrófavédelem). A tartalom/edényelhelyezése hulladékként: helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap.

@

Klorid Zrt. – Minden, ami a háztartásban szükséges!